അമിത്ഷാ ഇന്ത്യാചരിത്രം മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ |THEJAS NEWS | amitshah changes the history of india

അമിത് ഷായ്ക്ക് ഇന്ത്യാചരിത്രം മാറ്റി എഴുതണമത്രെ. അപ്പോഴല്ലേ സവർക്കർ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും ഗോഡ്സെ രാജ്യസ്നേഹിയും, പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും കെട്ടുകഥകളുമെല്ലാം യാഥ്യാർഥ്യങ്ങളുമാവൂ.


അമിത് ഷായ്ക്ക് ഇന്ത്യാചരിത്രം മാറ്റി എഴുതണമത്രെ. അപ്പോഴല്ലേ സവർക്കർ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും ഗോഡ്സെ രാജ്യസ്നേഹിയും, പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും കെട്ടുകഥകളുമെല്ലാം യാഥ്യാർഥ്യങ്ങളുമാവൂ.RELATED STORIES

Share it
Top