പൊറോട്ട തിന്നാൽ കാൻസർ വരുമോ?

-മൈദയിൽ aloxaan ചേർക്കുന്നുണ്ടോ? -ഗോതമ്പിന്റെ ചണ്ടിയാണോ മൈദ?

-മൈദയിൽ aloxaan ചേർക്കുന്നുണ്ടോ? -ഗോതമ്പിന്റെ ചണ്ടിയാണോ മൈദ?
APH

APH

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top