ആശങ്കയോടെ പൈലറ്റിന്റെ കുടംബം

പാക് പിടിയിലായ ഇന്ത്യന്‍ വി്ങ് മാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്റെ കുടും ബവും സുഹൃത്തുക്കളും ആശങ്കയില്‍.കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം.

പാക് പിടിയിലായ ഇന്ത്യന്‍ വി്ങ് മാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്റെ കുടും ബവും സുഹൃത്തുക്കളും ആശങ്കയില്‍.കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം.


RELATED STORIES

Share it
Top