മലപ്പുറത്തിന്റെ മരണമില്ലാത്ത വീരപുത്രൻ


-രക്തസാക്ഷികൾക്ക് മരണമില്ല. അവർ എന്നും ജീവിക്കും. മലബാറിന്റെ കടുവ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കും പോലെ...


RELATED STORIES

Share it
Top