കാലുമാറുന്നവരും കൂറുമാറുന്നവരും

കാലുമാറുന്നവരും കൂറുമാറുന്നവരും. ടോം വടക്കന്റെ കാലുമാറ്റത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പാളയം മാറ്റത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു

കാലുമാറുന്നവരും കൂറുമാറുന്നവരും. ടോം വടക്കന്റെ കാലുമാറ്റത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പാളയം മാറ്റത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു

RELATED STORIES

Share it
Top