തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാല ശനിദശ |THEJAS NEWS | SHANI DHASHA

-കണ്ണന്താനത്തിന് മനസ്സിലൊന്നും ഒളിപ്പിക്കാനാവില്ല -നടന്‍മാരെയൊക്കെ വലിയ ആളാക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണല്ലോ -ഇമ്മെച്യൂരിറ്റി എന്നാല്‍ എന്ത്..?-കണ്ണന്താനത്തിന് മനസ്സിലൊന്നും ഒളിപ്പിക്കാനാവില്ല

-നടന്‍മാരെയൊക്കെ വലിയ ആളാക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണല്ലോ

-ഇമ്മെച്യൂരിറ്റി എന്നാല്‍ എന്ത്..?
RELATED STORIES

Share it
Top