ആലപ്പുഴ ചുങ്കം കായലില്‍ വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന് മീന്‍ കൊത്തി പറക്കുന്ന നീര്‍കാക്ക

ആലപ്പുഴ ചുങ്കം കായലില്‍ വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന് മീന്‍ കൊത്തി പറക്കുന്ന നീര്‍കാക്ക

ആലപ്പുഴ ചുങ്കം കായലില്‍ വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന് മീന്‍ കൊത്തി പറക്കുന്ന നീര്‍കാക്ക

കിട്ടിപ്പോയേ...

ആലപ്പുഴ ചുങ്കം കായലില്‍ വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന് മീന്‍ കൊത്തി പറക്കുന്ന നീര്‍കാക്ക

ഫോട്ടോ: ഷിയാമി തൊടുപുഴ
RELATED STORIES

Share it
Top