പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പുതുതായെത്തിയത് 1.63 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികള്‍

ലഭ്യമായ കണക്കുകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍-എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുട്ടികള്‍ പുതുതായി ചേര്‍ന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസിലാണ്- 44,636കുട്ടികള്‍. എട്ടാം ക്ലാസില്‍ 38,492 കുട്ടികളുടെ വര്‍ദ്ധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 4.93 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമേഖലയില്‍ പുതുതായി വന്നത്.

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍  പുതുതായെത്തിയത് 1.63 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികള്‍

തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നു മുതല്‍ പത്തുവരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളുടെ ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിന കണക്കെടുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലില്‍ ഈ അധ്യയനവര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍-എയ്ഡഡ് മേഖലകളില്‍ പുതുതായി പ്രവേശനം നേടിയത് 1.63 ലക്ഷം കുട്ടികള്‍. അണ്‍-എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ 38,000 ലധികം കുട്ടികളുടെ കുറവുണ്ടായി. സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ 11.69 ലക്ഷവും എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ 21.58 ലക്ഷവും അണ്‍-എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ 3.89 ലക്ഷവുമായി മൊത്തം 37.16 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് 'സമ്പൂര്‍ണ'യില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്തിമവിശകലനം നടത്തി കണക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

ലഭ്യമായ കണക്കുകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍-എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുട്ടികള്‍ പുതുതായി ചേര്‍ന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസിലാണ്- 44,636കുട്ടികള്‍. എട്ടാം ക്ലാസില്‍ 38,492 കുട്ടികളുടെ വര്‍ദ്ധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 4.93 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമേഖലയില്‍ പുതുതായി വന്നത്.

RELATED STORIES

Share it
Top