സര്‍ക്കാര്‍ എണ്ണക്കമ്പനി ബിനാമിയോ?

-നാടും പരിസ്ഥിതിയും തകർത്തുകണ്ടങ്കാളി എണ്ണ സംഭരണശാലവരുന്നു - മുഖ്യധാരാരാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കും മൗനം -നിയമം അട്ടിമറിക്കുന്ന പകല്‍ക്കൊള്ള

-നാടും പരിസ്ഥിതിയും തകർത്തുകണ്ടങ്കാളി എണ്ണ സംഭരണശാലവരുന്നു - മുഖ്യധാരാരാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കും മൗനം -നിയമം അട്ടിമറിക്കുന്ന പകല്‍ക്കൊള്ള

RELATED STORIES

Share it
Top