നാട്യസൗഹൃദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം:ഹൃദയതേജസ്

ഒരുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ അടിച്ചുകൊല്ലുകയും അവരെ വീട്ടില്‍ നിന്നും നാട്ടില്‍നിന്നുംഅടിച്ചോടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ സൗഹൃദം ഉപരിപ്ലവമെന്നുതിരിച്ചറിയാന്‍ സാമാന്യബുദ്ധി പോരേ?

ഒരുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ അടിച്ചുകൊല്ലുകയും അവരെ വീട്ടില്‍ നിന്നും നാട്ടില്‍നിന്നുംഅടിച്ചോടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ സൗഹൃദം ഉപരിപ്ലവമെന്നുതിരിച്ചറിയാന്‍ സാമാന്യബുദ്ധി പോരേ?
Afsal ph

Afsal ph

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top