നന്മതിന്മകളുടെ താളപ്പൊരുത്തം

-മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്നതാണ് നന്മ,

-മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് തിന്മ


RELATED STORIES

Share it
Top