നവകേരള നിർമാണം മന്ദഗതിയിൽ

മുൻഗണനകളെ തകിടംമറിക്കുന്ന തർക്കങ്ങളും ചർച്ചകളും കോലാഹലങ്ങളിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് ചോദ്യം മറന്നുപോവുന്നു

മുൻഗണനകളെ തകിടംമറിക്കുന്ന തർക്കങ്ങളും ചർച്ചകളും കോലാഹലങ്ങളിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് ചോദ്യം മറന്നുപോവുന്നു
basheervk

basheervk

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top