ഭക്തി സാന്ദ്രമായ പാര്‍ട്ടി നടയില്‍ കു(കൊ)ല ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിര്‍ത്തി ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ പ്രാചാരണം ആരംഭിച്ചു

ഭക്തി സാന്ദ്രമായ പാര്‍ട്ടി നടയില്‍ കു(കൊ)ല ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിര്‍ത്തി ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ പ്രാചാരണം ആരംഭിച്ചു

ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ പ്രാചാരണം ആരംഭിച്ചുRELATED STORIES

Share it
Top