നേര് ചെത്തിമിനുക്കിയതാവില്ല, കൂര്‍ത്തു മൂര്‍പ്പിച്ചതാവും ഞങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍

നേര് ചെത്തിമിനുക്കിയതാവില്ല, കൂര്‍ത്തു മൂര്‍പ്പിച്ചതാവും ഞങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍. ജനവിരുദ്ധ ഭരണകൂടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. കാലം മാറി, കാലത്തിനൊപ്പം തേജസ് ന്യൂസ് വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍

നേര് ചെത്തിമിനുക്കിയതാവില്ല, കൂര്‍ത്തു മൂര്‍പ്പിച്ചതാവും ഞങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍. ജനവിരുദ്ധ ഭരണകൂടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. കാലം മാറി, കാലത്തിനൊപ്പം തേജസ് ന്യൂസ് വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍
RELATED STORIES

Share it
Top