വെള്ളാപ്പള്ളി മഹാത്മ്യം മഹാശ്ചര്യം നമുക്കും കിട്ടണം വോട്ട്‌

-രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരം ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ ഇല്ല


RELATED STORIES

Share it
Top