പൗരന്മാരെ ഭയക്കുന്ന ഭരണകൂടം

വ്യക്തികളുടെ കംപ്യൂട്ടറുകളിലും ഫോണുകളിലും ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് വിവരങ്ങളും കവര്‍ന്നെടുക്കാവുന്ന വിധം ഈയിടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനമായി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് നല്‍കുന്ന സൂചനയെന്ത്? (EDITORS VOICE)


Admin

Admin

Our Contributor help bring you the latest article around you


RELATED STORIES

Share it
Top