ബാലസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം: കൃതികള്‍ ക്ഷണിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിന്റെ 2018ലെ ബാലസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് കൃതികള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 2015, 2016, 2017 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ആദ്യപതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബാലസാഹിത്യ കൃതികള്‍ക്കാണ് പുരസ്‌കാരം. 20,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം.
കഥ/നോവല്‍, കവിത, നാടകം, വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം, ശാസ്ത്രം, വൈജ്ഞാനികം (ശാസ്ത്രം ഒഴികെ), ജീവചരിത്രം/ആത്മകഥ, ചിത്രീകരണം, ചിത്രപുസ്തകം, പുസ്തക ഡിസൈന്‍/പ്രൊഡക്ഷന്‍ എന്നിങ്ങനെ 10 വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പുരസ്‌കാരം. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികള്‍ അതേവിഭാഗത്തില്‍ വീണ്ടും പരിഗണിക്കില്ല. മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാം. പാലാ കെ എം മാത്യൂ ബാലസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരത്തിനും കൃതികള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 60,001 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവുമാണ് പുരസ്‌കാരം. ഈ വര്‍ഷം കവിതാ വിഭാഗത്തിലുള്ള രചനകളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. 2015, 2016, 2017 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഒന്നാം പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികളാവും ഈ അവാര്‍ഡിന് പരിഗണിക്കുക.
റീപ്രിന്റുകളും പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പുകളും പരിഗണിക്കില്ല. പുസ്തകത്തിന്റെ നാല് പ്രതികള്‍ വീതം ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്, സംസ്‌കൃത കോളജ് കാംപസ്, പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -34 എന്ന വിലാസത്തില്‍ നവംബര്‍ 14ന് മുമ്പ് ലഭിക്കണം.

RELATED STORIES

Share it
Top