കാസര്‍കോഡിന്‌ അഭിമാനമായി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡ്‌::Thejas Online
  tIcfw Permanant Link (URL) for this news E-mail this article Back to Home Page
ImkÀtImUn\v A`nam\ambn tZiob Ne¨n{X AhmÀUv
Thu, 19 May 2011 21:02:43 +0000

ImkÀtImUv: 2011 se anI¨ Nn{XaS¡w \mep tZiob AhmÀUpIÄ \mb³amÀaqe kztZin Ajvd^v s_Un \nÀ½n¨ BZansâ aI³ A_p kz´am¡nbXv ImkÀtImUv PnÃbv¡v A`nam\ambn. anI¨ Ombm{KlI³, \S³, ]Ým¯e kwKoXsa¶nhbv¡v ]pckvImc§fpw s_UnbpsS Nn{X¯n\v e`n¨n«pWvSv.  anI¨ \S\pÅ ]pckvImcw keowIpamdn\pw, Omb{KlI³ a[p A¼m«v, ]Ým¯e kwKoXw sFkIv tXmakv sIm«pIm ]Ånbv¡pamWv e`n¨Xv. 
Ignª 10\v \S¶ kwØm\ Ne¨n{X s^Utdj³ (s^^vI) AhmÀUv aÂkc¯nepw Cu Nn{X¯n\v A©v AhmÀUpIÄ e`n¨ncp¶p.
hSt¡ ae_mdn IpWvSwIp¶v {Kma¯n BZmansâ aI³ A_phnsâ PohnX¯n kw`hn¡p¶ Akm[mcW kw`hamWv Nn{X¯nsâ DÅS¡w. JÂ_v \ndsb lÖv kz]v\§fpambn \S¡p¶ A_phnsâ D]Poh\amÀKw A¯À I¨hSamWv. ]iphns\bpw tImgnIsfbpw hfÀ¯n `À¯mhns\ klmbn¡p¶ Bbnip½. lÖn\p t]mhm³ ]Ww {]iv\ambncp¶psh¦nepw A_phn\v In«p¶ XpIbn \n¶p sNdnsbmcp `mKw tiJcn¨phbv¡p¶p.
lÖn\p t]mhm\pÅ AS§m¯ B{Klhpw a\ÊnsemXp¡n ]WapWvSm¡m³ ]mSps]Sp¶ A_phnsâbpw GgpXhW lÖn\pt]mb [\nI\mb lssk\mÀ lmPnbpsSbpw IYbmWv kn\nabnse {]tabw. lssk\mÀ lmPnbmbn PKXn {ioIpamdmWv thjanSp¶Xv. aptIjv AXnYnXmcambn F¯p¶ Nn{X¯n Iem`h³ aWn, s\SpapSn thWp, Pm^À CSp¡n XpS§n \nch[n t]À thjanSp¶p.
CkvemanI PohnXhpambn _Ôs¸« {]tabhpambn kn\na \nÀan¡pt¼mÄ AhmÀUv H¶pw {]Xo£n¨n«nsöp \nÀamXmhv Ajd^v ]dªp. F¶mÂ, s^^vI A©v AhmÀUpIÄ \ÂInbtXmsS X§Ä¡p {]Xo£ hÀ[ns¨¶v Ajd^v tXPknt\mSp ]dªp.aäp hmÀ¯IÄ...(tIcfw)
{io]ß\m`kzman t£{X¯nÂ\n¶p kzÀWw IS¯nsb¶v Aan¡kv IyqdnbpsS dnt]mÀ«v. 
kwØm\ Ne¨n{X AhmÀUpIÄ {]Jym]n¨p.^lZpw emepw anI¨ \S·mÀ 
t£{Xkz¯p¡Ä: D¯chmZn¯w kÀ¡mcn\pw cmPIpSpw_¯n\pwþ hn Fkv 
lÖv: 6054 t]À¡v Ahkcw  
Sn ]n tIkv: {]XnIsf shdpsXhn«Xn\v FXntc ca sslt¡mSXnbn  
Hm^nkn tPmen XSÊs¸Sp¯Â: ]cmXnbpsWvS¦n am{Xw tIkv 
sImÃw: ]nXmhv aIÄ¡p t\sc shSnbpXnÀ¯p.  

{][m\ hmçIÄ (SmKpIÄ)
{]hmkn
sImtdmW: kzImcy Bip]{XnIÄ tcmKnIsf kzoIcn¡m³ aSn¡p¶Xmbn ]cmXn

Pn±: sImtdmW sshdkv DÅXmbn kwibn¡p¶ tcmKnIsf kzoIcn¡p¶Xn\v ]e kzImcy Bip]{XnIfpw hnk½Xn¡p¶Xmbn dnt]mÀ«v. sImtdmW sshdkv _m[nXsc NnInÂkn...  
ImbnIw
Bbnc¯ne[nIw temII¸v hymP t{Sm^nIÄ ]nSns¨Sp¯p

s_bvPnMv: temII¸v tPXm¡sf Im¯ncn¡p¶ t{Sm^nbpsS Bbnc¯ne[nIw hymP³amsc ssN\bn ]nSns¨Sp¯p. ssN\okv \Kcamb bnhpbnse Hcp tKmUuWn A\[...  
hmWnPyw
k¼Zv hyhØbn 5.2 iXam\w hmÀjnI hfÀ¨ {]Xo£n¡p¶Xmbn kn cwKcmP³.

\yq UÂln : ImÀjnIcwKs¯ D¸mZ\hÀ[\hnsâ ASnØm\¯n C´y³ k¼Zv hyhØbv¡v \S¸v km¼¯nIhÀj...  
 
Kymedn